Vai papildu CO2 emisijas būs iemesls izmaiņām Mobilitātes Pakotnē?

Pat 3,3 miljoni tonnu CO2, 704 tonnas slāpekļa oksīdu un 251 tonnas putekļu gadā. Tas būs rezultāts, piemērojot divus mobilitātes pakotnē paredzētos ierobežojumus – kravas automašīnu obligātu atgriešanos bāzē un kabotāžas ierobežojumu – kuriem jāstājas spēkā nākamā gada februārī.

Dati ir balstīti uz pētījumiem, kurus Eiropas Komisija ir pasūtījusi, lai novērtētu šo izmaiņu iespējamo ietekmi.

Šī gada 19. februārī Eiropas Komisija iesniedza ziņojumu, kurā norādīts, ka transportlīdzekļu obligāta atgriešanās vienā no pārvadātāja valsts saimnieciskās darbības centriem vēlākais ik pēc astoņām nedēļām pēc izbraukšanas no šis valsts veicinās transporta radīto  oglekļa emisiju pieaugumu par 4,6% līdz 2023. gadam.

Jāatgādina, ka jau sarunu laikā par Mobilitātes pakotni Eiropas Komisija pauda bažas, ka iepriekš minēti divi grozījumu aspekti spēkā esošajos Eiropas Savienības transporta noteikumos ir pretrunā ar Eiropas Zaļā kursa mērķiem. Neskatoties uz to, šo divu noteikumu ietekme pirms pakotnes pieņemšanas netika novērtēta, un Eiropas Komisija ir apņēmusies rūpīgi izvērtēt to iespējamo ietekmi uz klimatu, vidi un vienoto tirgu. Neatkarīgo konsultantu veikto pētījumu rezultāti tika paziņoti visām ieinteresētajām pusēm, dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam.

Rezultāti skaidri parāda, ka kravas automašīnu obligāta atgriešanās un kabotāžas ierobežošana ietekmēs transporta radīto CO2 emisiju pieaugumu un būs pretrunā ar Eiropas Zaļā kursa mērķiem. Analizējot noteikumu par transportlīdzekļu obligātu atgriešanos saskaņā ar iesniegto scenāriju, tika secināts, ka tas varētu izraisīt papildu braucienus, kuru rezultātā līdz 2023. g. CO2 emisijas var palielināties pat par 2,9 mln. Savukārt pētījumā par kabotāžas ierobežošanu tiek lēsts, ka ieviestā regula varētu izraisīt CO2 emisiju palielināšanos par 397 000 tonnām un ilgtermiņā negatīvi ietekmēt dzelzceļa un intermodālus kravu pārvadājumus.

Salīdzinājumam, pamatojoties uz abu pētījumu rezultātiem, šie divi noteikumi varētu izraisīt CO2 emisiju pieaugumu līdz 3,3 miljoniem gadā, kas ir līdzīgi Igaunijas transporta radīto emisiju gada vērtībai.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem un pētījumiem, Eiropas Komisija cenšas uzsākt diskusijas ar dalībvalstīm, Eiropas Parlamentu un visām ieinteresētajām pusēm par iespējamo turpmāko rīcību, ņemot vērā Zaļo kursu mērķu īstenošanu, vienotā tirgus pareizu darbību un nepieciešamību nodrošināt augsta līmeņa sociālos standartus un autovadītāju labklājību.

Apmācību un tīmekļa semināru laikā mēs jūs informējām, ka tiek veikts iepriekšminētais ietekmes novērtējums, un mēs aicinājām jūs piedalīties aptaujā. Mūsu eksperti turpinās sekot notikumu attīstībai un informēs, vai papildu CO2 emisijas būs pamats izmaiņām Mobilitātes pakotnē, kuras turpmākajiem noteikumiem būtu jāstājas spēkā nākamā gada februārī.

KE ziņojumi:

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/131db520-72ab-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72659808-7ec1-11ea-aea8-01aa75ed71a1