Minimālā alga Austrijā

Saskaņā ar ZMPD (Starptautisko autopārvadātāju asociācija) un Austrijas transporta pārvadātāju asociācijas (Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe Wirtschaftskammer Österreich) sniegto informāciju, minimālā alga Austrijā un citi pienākumi saistībā ar darba ņēmēju norīkošanu, saskaņā ar jauno Austrijas likumu (likums par algu un sociālā dempinga novēršanu), kas stājās spēkā 2017.g.1.janvārī, attiecas uz transporta uzņēmumiem, kas veic kravu pārvadājumus un pasažieru pārvadājumus, ne tikai kabotāžas pārvadājumiem, bet arī divvirzienu transportam ar iekraušanu/izkraušanu Austrijā.

Transporta uzņēmumu pienākumi

Saskaņā ar Centrālās koordinācijas struktūrvienības (Koordinationsstelle Zentrale für Finanzgericht Bundesministeriums für die Kontrolle illegaler Beschäftigung) pieejamo informāciju transporta uzņēmumiem jāpilda šādi pienākumi:

 1. Pirms pirmās pārvadājuma veikšanas Austrijā tām jāaizpilda un jāiesniedz Austrijas Finanšu ministrijas elektroniskā veidlapa “ZKO-3”
 2. Jānorīko pārstāvis Austrijā vai jānorāda personu, kas ir atbildīga par uzņēmuma pārstāvību ārvalstīs. Šādu personu norāda atsevišķi, izmantojot elektronisko veidlapu ZKO1-A un parakstītu piekrišanas deklarāciju – veidlapu ZKO1-Z
 3. Vadītājam jāglabā šādi dokumenti:
  1. Paziņojums par norīkošanu darbā ZKO 3 (iespējams arī elektroniskā veidā)
  2. Apliecinājums A1 apdrošināšanu  vai līdzvērtīgiem dokumentiem vācu valodā
  3. Darba līgums (vācu vai angļu valodā)
  4. Algu saraksti, tostarp arī darba laika uzskaite, darba samaksas ieskaites, vācu valodā sagatavoti darba samaksas maksājumu apstiprinājumi

Sīkāka informācija par darba ņēmēju norīkošanas procedūrām ir pieejama šeit

Personām, kas veic neatkarīgas saimnieciskās darbības, nav jāpaziņo nosūtīšanai, bet tām ir jāiesniedz Austrijas Zinātnes, pētniecības un ekonomikas ministrijai “paziņojums par pārrobežu pakalpojumu sniegšanu”.